آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 3/94س

به اطلاع کلیه خریداران اسناد و داوطلبان شرکت در مناقصه ۳/۹۴ س با موضوع خرید ۳۶۰ دستگاه فریکولینگ می رساند :

۱- تاریخ خرید اسناد تا  آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۴.۰۶.۰۴ تمدید شده است

۲- تاریخ تحویل پاکات تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۴.۰۶.۱۵  تمدید شده است.

۳- پاکات واصله در  ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴.۰۶.۱۶   بازگشایی خواهد شد.

 

  سایر شرایط مناقصه کماکان بقوت خود باقیست.

 

 

 

                                                                                         اداره کل خرید

                                                                              شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر