آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 5 /94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 270 دستگاه کولر گازی قابل نصب در سایتهایoutdoorخود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای  تولید کننده داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.06.11  با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/250.000ریال  (دویست و پنجاه هزار ریال  ) با شناسه پرداخت 170009411308202  به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را مهر و امضا  نموده و به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94.06.21 به نشانی فوق  تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات درروز یکشنبه مورخ 94.06.22 راس ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-/500.000.000ریال ( پانصد میلیون ریال ) میباشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712506 تماس حاصل نمایند .

 

راهبر