آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 6/94 س

 شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نسبت به خرید و نصب و راه اندازی سیستم برودتی مرکز رمضانی خود ، بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت  94.06.18  با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  000ر300 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 18644644.09بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 94.06.29 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 94.06.30 راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000   ریال  ( یک میلیار ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                     اداره کل خرید

                                                                                    شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر