آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 5 /94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 270 دستگاه کولر گازی قابل نصب در سایتهایoutdoor خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای تولید کننده داخلی واجد شرایط خریداری نماید .

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت  94.08.12   با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/ 000ر250ریال  (دویست و پنجاه هزار ریال  ) با شناسه پرداخت 170009411308202  به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ  94.08.23   به نشانی فوق تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات درروز یکشنبه مورخ   94.08.24  راس ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک  برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-/ 000ر000ر500 ریال ( پانصد میلیون ریال ) میباشد که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712506 تماس حاصل نمایند .

 

 

   اداره کل خرید   

   شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر