آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 9 /94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید یکصد دستگاه کولر صنعتی AC/DC به همراه خدمات  نصب در سایتهای مستقر درسراسر کشور را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به شرکتهای داخلی واجد شرایط، واگذار نماید .

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.09.24 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/ 000ر250  (دویست و پنجاه هزار) ریال با شناسه پرداخت 170009411308202  به حساب شماره 18644644.09  بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روزیکشنبه مورخ 94.10.06 به نشانی فوق تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 94.10.07 راس ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-/ 000ر000ر000ر1( یک میلیارد) ریال می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712506  تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                          اداره کل خرید

                                                                                          شرکت ارتباطات سیار ایران

 

راهبر