آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 10/94 س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد بسته بندی 20.000.000 سیم کارت اعتباری مورد نیاز خود را بهمراه چاپ دفترچه ، پاکت و کارت فعال سازی و ... ، حمل و تحویل آنها به انبار این شرکت براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به صورت 100% ریالی خریداری  نماید لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت  94.10.19  با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  000ر300 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 94.10.29  به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ  94.10.30  راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4.500.000.000  ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                            شرکت ارتباطات سیار ایران

                                                                                                                                         اداره کل خرید

 

راهبر