آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 7 /94س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات موازی سازی دیزل ژنراتورها و توسعه تابلوهای برق مرکز توحید خود به همراه تامین ملزومات مربوطه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به شرکتهای داخلی واجد شرایط ، واگذار نماید .

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ   94.11.05   با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز 000ر250  (دویست و پنجاه هزار )ریال با شناسه پرداخت170009411308202  به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد 8 این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به  مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روزیکشنبه مورخ   94.11.25   به نشانی فوق تحویل نمایند.

 کمیسیون معاملات درروز دو شنبه مورخ 94.11.26  راس ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد شد .

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه000ر000ر500 (پانصد میلیون) ریال  می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید با شماره تلفنهای 81712510  و 88640856 تماس حاصل نمایند .

 

 

                                                                                        شرکت ارتباطات سیار ایران

                                                                                                                                   اداره کل خرید

                                                                                         

راهبر