آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 11/94 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 30.000.000 برو شور نامه همراه مورد نیاز خود را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و نمونه موجود در اسناد مناقصه از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به صورت 100 % ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 94.11.14 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 000ر300 ریال ( سیصد هزار ریال )به حساب شماره18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 17000938572208) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پشنهاد خود حد اکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94.11.24 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 94.11.25 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناًمبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمایند .

 

                                                                        شرکت ارتباطات سیار ایران

                                                                                اداره کل خرید

راهبر