آگهی مزایده 95/1 م س

   شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 12248عدد یونیت و تجهیزات خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت   1395.05.30   با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 000ر300 ریال به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009513479223 ) در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ   95.06.09  به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 95.06.10  رأس ساعت 9 در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

    ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده  000ر000ر150 ريال ( یکصد و پنجاه میلیون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن81712510- 81712515 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خــريد

شركت ارتباطات سيارایران