آگهي مزایده شماره 2/95 م س

   شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 9 قلم تجهیزات مخابراتی شامل انواع آنتن و RBS اسقاط و غیر قابل استفاده موجود در استان مازندران خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1395.07.03  با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 000ر400 ریال به حساب شماره 18644644.09  بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009513691254 ) در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( موجود در انبار استان مازندران به نشانی : بابل ، کمربندی شرقی ، خ بوستان 27 ، پشت شهرک شهید مطهری ) با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 95.07.11  به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 95.07.12  رأس ساعت 9 در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده  000ر000ر200 ريال ( دویست میلیون ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن81712510 -81712515- 81712525 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خــريد

شركت ارتباطات سيارایران

راهبر