آگهی فراخوان عمومی کولرهای صنعتی و خاص

آگهی فراخوان عمومی

بسمه تعالی

 

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد بخشی از کولرهای صنعتی و خاص مورد استفاده خود را با در نظر داشتن الزامات مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از طریق تامین کنندگان داخلی تهیه نماید. لذا از متقاضیان همکاری واجد شرایط، درخواست می شود نامه رسمی خود مبنی بر تمایل به همکاری را به همراه اطلاعات تماس شرکت تا تاریخ یک هفته پس از انتشار آگهی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

sourcing-procurement@mci.ir

راهبر