آگهی مزایده شماره 95/5 س م

آگهي مزایده
شماره 95/5
س م


شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 58 قلم تجهیزات اسقاط و 107 قلم تجهیزات خارج از رده خود شامل انواع کابل ، آنتن ، کانکتور ، فریم خالی BTS و رکتیفایر و .... را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 95/09/13 با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران ) در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( موجود در انبار بنی هاشم به نشانی : تهران ، خیابان بنی هاشم ، بالاتر از چهار راه خواجه عبدا... انصاری ، درب دوم ) با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15روز یکشنبه مورخ 95/09/21 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 95/09/22 رأس ساعت 9 در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
    ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده  1.000.000.000 ريال ( یک میلیارد ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد.  ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712525-81712515  - 81712510 تماس حاصل نمايند.
 

اداره كل خــريد
شركت ارتباطات سيارایران

راهبر