آگهی مزایده شماره ۹۵/۳ س م

آگهي مزایده
شماره 95/3 س م


شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 151 قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود شامل انواع یونیت ، راک ، آنتن و ... موجود در استان آذربایجان شرقی را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1395/09/13 با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران ) در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( موجود در انبار استان آذربایجان شرقی به نشانی : تبریز ، 50 متر بعد از پلیس راه تبریز - مرند ) با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/09/22 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 95/09/23 رأس ساعت 9 در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 400.000.000 ريال ( چهارصد میلیون ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن81712510- 81712515-81712525 تماس حاصل نمايند.


اداره كل خــريد
شركت ارتباطات سيارایران

راهبر