آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۴ /۹۵ س

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای
شماره 4 /95 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید و نصب و راه‌اندازی 4 دستگاه سیستم برودتیINROW DX  بهمراه تجهیزات راهروی گرم در مرکز شهید منتظری شهر اصفهان را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 95/12/10 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  000ر300 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره  1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا Ir870120020000001864464409  - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 95/12/21 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 95/12/22 روز  یکشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 400/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره 5810667062 شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملت شعبه ظفرکد 65862 به شماره شبا Ir300120020000005810667062 ارسال گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر