آگهی مزایده شماره 96/2 م س

آگهی مزایده

شماره 96/2 م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 550 قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 96/04/10 با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر بنام شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در انبار های 6 استان ( شامل : خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، سمنان کرمان ) و در انبارهای تهران ( شامل : کهریزک ، 17 خلیج ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/04/24 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 96/04/25 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 450.000.000 ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712501 - 81712514 - 81712510 تماس حاصل نمایند .
                      

 اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر