آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 96/6 س

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای
شماره 96/6 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام تستهای میدانی بنچمارک برای سنجش کیفیت شبکه و مقایسه با اپراتورهای رقیب خود را از طریق مناقصه عام و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 96/08/24 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ  300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره  1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/9/4 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ  96/9/5 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1,200,000,000 ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712514 - 81712510 تماس حاصل نمایند .  شایان ذکر است کلیه شرکت ها و نیز شرکتهای وابسته آنها که در حال حاضر خدمات بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار ایران را به عهده دارند نمی توانند در این مناقصه شرکت و پیشنهاد ارائه نمایند.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر