آگهی تمدید مزایده شماره ۹۶/۳ م س

آگهی تمدید مزایده
شماره 96/3 م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 66  قلم تجهیزات اسقاط موجود در انبار بنی هاشم خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.
داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 96/10/24 با در دست داشتن معرفی نامه، تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009514388215) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در انبارهای بنی هاشم و  قم با توجه به مندرجات آن ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1/11/96 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 96/11/02 راس ساعت 9 صبح در طبقه 4 واحد 1 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 1.000.000.000 ریال ( یک میلیارد ریال ) می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712501 - 81713901 - 81712510 تماس حاصل نمایند.


اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران         

راهبر