آگهی مناقصه شماره ۹۶/۷ س

آگهی مناقصه شماره 96/7 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات Antenna Line خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت یا تائیدیه از سندیکای صنعت مخابرات ایران در زمینه تولید هر یک از محصولات موضوع مناقصه خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 96/11/10 با در دست داشتن معرفی نامه، تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.000ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/11/21 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 96/11/23 راس ساعت 9 صبح در طبقه 4 واحد 1 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.200.000.000 ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون ریال ) می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناده درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901  - 81712758 -81712510 تماس حاصل نمایند.
 

اداره کل خرید

راهبر