آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 96/8 س

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای
شماره 96/8 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 4 دستگاه UPS  بهمراه نصب و راه اندازی  و نگهداری در مرکز طلاب  شهر مشهد را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 96/11/21 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره  1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا  IR870120020000001864464409 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/12/05 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 96/12/06 روز  یکشنبه راس ساعت 9 صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 600/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

ناوش