آگهی مزایده شماره ۹۷/۱ س

آگهی مزایده شماره 97/1 س م

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 151 قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود شامل انواع یونیت ، راک ، آنتن و ... موجود در انبار مخابرات استان آذربایجان شرقی و 7 قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده شامل دکل ، آنتن و ... موجود در انبار مخابرات استان لرستان را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/01/26 با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران ) در ساعات اداری به نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( انبار استان آذربایجان شرقی به نشانی : تبریز ، 50 متر بعد از پلیس راه تبریز – مرند و انبار استان لرستان به نشانی : خرم آباد ، پشته حسین آباد ، پاکدشت 27 ) با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15روز شنبه مورخ 97/02/09  به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 97/02/10  راُس ساعت 9 صبح در طبقه چهارم ، واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
ضمنا" مبلغ تضمین شرکت در مزایده 600.000.000 ریال ( ششصد میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مزایده گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81713903 - 81712525 تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر