آگهی مناقصه شماره 97/4 س

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای
شماره 97/4 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید باتری و استراکچر بهمراه خدمات مربوطه خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای از تولید کنندگان باتری دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت  ، معدن و تجارت را بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/02/10 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا Ir870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 ،به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات ( طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و......) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/02/18 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات نیز در تاریخ 97/02/19 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  244.750.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712514 - 88640856 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت¬های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام ورزند.  


اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر