آگهی استعلام شماره 358/97/4

آگهی استعلام  

شماره 358/97/4

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام تعداد 32 دستگاه تجهیزات  PDU و خدمات مربوطه به شرح مدارک فنی پیوست  را تامین نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/2/29 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل (k.kalhori@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

معاونت فنی و توسعه شبکه  

شرکت ارتباطات سیار ایران

دریافت PDF دستور العمل تعویض PDU

راهبر