آگهی استعلام شماره 358/97/7

آگهی استعلام  
شماره 358/97/7

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام 13 کیلومتر فیدر "1/2 (سوپر فلکسی) درجه یک برند معتبر و مورد تایید دارای گواهی مبداء از نمایندگی مربوطه و ارائه برگ سبز گمرکی را تامین نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/2/29 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

معاونت فنی و توسعه شبکه  
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر