آگهی مناقصه شماره 97/5 س

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای
شماره 97/5 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 1000 دستگاه راک یکپارچه به همراه 6000 ماژول و 8000 عدد باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت  خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و از تولیدکنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه میباشد بر اساس شرایط ، طرح قرارداد  و مشخصات فنی موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت97/03/02 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ  300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 شماره شبا IR870120020000001864464409 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل اکسل ریز قیمتی ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/03/22 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ  97/03/23 راس ساعت 9 صبح در طبقه 4 واحد 1 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2.000.000.000ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712508 - 81712735 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

راهبر