آگهی استعلام شماره 358/97/11

آگهی استعلام  
شماره 358/97/11

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام تعداد 1 دستگاه  سرور HP proliant DL380 G9 2U RackServer را در اسرع وقت تامین نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت97/3/9 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل (k.kalhori@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
 

معاونت فنی و توسعه شبکه  
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر