آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/1 س

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای
شماره 97/1 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات تامین و اجرای انشعاب برق جدید در مرکز شهید رمضانی واقع در شهر تهران با ترانسفورماتور 2/5 مگا ولت آمپری و دیماند قراردادی 2 مگا وات را بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی به پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشند واگذار نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/04/06 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره 09/18644644 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/04/12 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6.000.000.000 ریال ( شش میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمایند .

شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید

راهبر