آگهی مزایده شماره 97/2 م س

آگهی مزایده

شماره 97/2 م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد لوازم و تجهیزات تاسیساتی اسقاط و مازاد خود در مراکز طلاب مشهد و شهید منتظری اصفهان را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند. لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/۰5/29 با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر رنگی کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۲۴۷۲۴۳ در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک برج همراه ، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در مراکز فوق‌الذکر و اخذ گواهی انجام بازدید ، با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ 1397/۰۶/11  به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1397/۰۶/12 ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم برج همراه - واحد یک تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 200.000.000 ریال ( دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۳۹۰۳ تماس حاصل فرمایند .

شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید

راهبر