آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره 97/17 س

آگهی مناقصه

عام دومرحله ای شماره 97/17 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات و خدمات طراحی/بازطراحی مترو تهران را بر اساس شرایط مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/17 س و طرح قرارداد و مشخصات پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰ % ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1397/6/11 لغایت 1397/6/14 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹718311269 در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ  97/6/25 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 97/6/26 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 19،000,000,000 ریال ( نوزده میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵77 تماس حاصل فرمایند.
 
شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید

راهبر