آگهی استعلام شماره 358/97/36

آگهی استعلام  
شماره 358/97/36

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور  با مشخصات فنی پیوست در مرکز طلاب مشهد را به پیمانکار  واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/7/14 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل (k.kalhori@mci.ir) و یا (m.talebei@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

دانلود مشخصات فنی
معاونت فنی و توسعه شبکه 

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر