آگهی استعلام شماره 358/97/39

آگهی استعلام  
شماره 358/97/39

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام خرید تجهیزات و خدمات شبکه کاربران مرکز طلاب مشهد و مرکز منتظری اصفهان  را بر اساس مشخصات فنی پیوست به پیمانکار  واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/7/21 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل (k.kalhori@mci.ir) و یا (m.talebei@mci.ir)  درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دانلود مشخصات فنی

معاونت فنی و توسعه شبکه  
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر