آگهی استعلام شماره 358/97/41

آگهی استعلام
شماره 358/97/41

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید خدمات ارزیابی و ارائه راهکارهای اصلاحی سیستم کولینگ در مرکز رمضانی اقدام نماید، لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/07/28 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل های (k.kalhori@mci.ir) یا (m.talebei@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دانلود مشخصات فنی

معاونت فنی و توسعه شبکه  
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر