آگهی مناقصه شماره97/21 س

آگهی مناقصه

شماره97/21 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۷۰۰۰ سل باتری ۱۲ ولت 200 آمپر ساعت مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای ، در دو بخش مساوی بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از تولیدکنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۲/ 1397/08 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۲۴۷۲۴۳ در ساعات اداری به نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ 1397/۰۸/20  به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1397/۰۸/21ساعت 9 صبح در طبقه چهارم - واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 3.000.000.000 ریال ( سه میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712720 -۸۱۷۱۳۹۰۳ تماس حاصل فرمایند .

شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید

راهبر