آگهی مناقصه شماره97/23 س

آگهی مناقصه

شماره97/23 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد پانزده قلم تجهیزات منصوبه روی دکل "سیویل" مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و در دو بخش مساوی ، بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه ، از تولید کنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/۰۸/12 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۲۴۷۲۴۳ در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵روز دوشنبه مورخ 1397/۰۸/21 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 1397/۰۸/22 ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم - واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 800.000.000 ریال ( هشتصد  میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712720 - ۸۱۷۱۳۹۰۳ تماس حاصل فرمایند.


شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید

راهبر