آگهی استعلام شماره 358/97/43

آگهی استعلام

شماره 358/97/43

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید و نصب  نه دستگاه کولر اسپیلیت سرد و گرم (هفت دستگاه اسپیلیت 27000 و دو دستگاه اسپیلیت 50000 )  اقدام نماید، لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/08/9 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل (k.kalhori@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

معاونت فنی و توسعه شبکه  
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر