آگهی تجدید مزایده شماره 97/2 م س

آگهی تجدید مزایده
شماره 97/2 م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد لوازم و تجهیزات تاسیساتی اسقاط و مازاد خود در مراکز طلاب مشهد و شهید منتظری اصفهان را از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند. لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/۱۰/05 با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر رنگی کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹  بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۲۴۷۲۴۳ در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک برج همراه ، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در مراکز فوق‌الذکر و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود  حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/۱۰/22 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 97/۱۰/23 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 200.000.000 ریال ( دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712515- ۸۱۷۱۳۹۰۳ تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید

ناوش