آگهی استعلام شماره 358/97/63

آگهی استعلام

شماره 358/97/63

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام خرید تجهیزات و خدمات شبکه کاربران مرکز طلاب مشهد و مرکز منتظری اصفهان را بر اساس مشخصات فنی پیوست به پیمانکار واگذار نماید، لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/11/03 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل های (k.kalhori@mci.ir) یا (mo.talebi@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دانلود مشخصات فنی

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر