آگهی استعلام شماره 340/98/002

آگهی استعلام شماره 340/98/002

شـرکت ارتباطـات سیـار ایـران در نظـر دارد از طریـق بـرگـزاری استـعلام نسبـت بـه تأمیـن 50 دستـگاه گوشـی Galaxy S9-64 GB-SM-G960F/DS دارای کد فعالسازی ریجستری اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/02/25 جهت دریافت پاکات قیمت و شرایط به آدرس https://www.mci.ir/inquiries مراجعه و پس از تکمیل، نسبت به تحویل پاکات به صورت سربسته به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، طبقه 5 واحد 8) حداکثر تا تاریخ 98/02/25 اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیـده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیـح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هرگونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل s.mardani@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712589 (خانم مردانی) تماس حاصل نمایند.

شرایط استعلام

فرم پیشنهاد قیمت

معاونت فنی و توسعه شبکه
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر