آگهی مناقصه شماره 98/9 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انتخاب مشاور پروژه  SDN Evolution Plan خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکتهای داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/3/08 با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 19/3/19 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/3/20 راس ساعت 14 بعدازظهر در طبقه 4 واحد 1 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.
لازم به ذکر است هر یک از شرکتهای حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 500.000.000 ريال میباشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901  - 81713828 -  81712889  تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر