آگهی استعلام شماره 003/98/016

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  از طریق برگزاری استعلام نسبت به بسته بندی 200.000  عدد سیم کارت دائمی مورد نیاز خود را براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/3/20 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند .
کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات  رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
لازم به توضیح می باشد  که شرکت  کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل Manijeh.khatibi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712517 ( خانم خطیبی ) تماس حاصل نمایند .

مشخصات فنی

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر