آگهی مناقصه عام دو مرحله ای 98/13 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  خرید ، نصب و راه اندازی UPS   و متعلقات  مربوطه در مرکز طلاب مشهد را  از  طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت  98/03/22 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ  300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت    170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل اکسل ریز قیمتی ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/04/03 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ  98/04/04 راس ساعت 9 صبح  در  اتاق جلسات طبقۀ 11 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .   
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن   81712597 – 81712849  تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.  

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر