آگهی استعلام شماره 003/98/018

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق استعلام پروژه سنجش آگاهی و درک مخاطبان از پیام های کمپین های تبلیغاتی خود را براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست برگزار نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/3/21 نسبت به ارسال پاکتهای خود (پاکت الف حاوی Proposal، رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام ، مشخصات فنی به صورت مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند .
کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات  رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
لازم به توضیح می باشد  که شرکت  کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل s.ghaemmaghami@mci.ir  ارسال و یا با شماره تلفن 81713901 ( آقای قائم مقامی ) تماس حاصل نمایند .

شایان ذکر است شرکتهای میتوانند در استعلام شرکت نمایند که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دارا باشند.

مشخصات فنی

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر