آگهی مناقصه عام 98/21 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید یک دستگاه CISCO Firepower 8360 و یک دستگاه ASR1000-RP2 Module را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و براساس طرح قرارداد ، شرایط و مشخصات فنی موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/4/3 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴4۲۸۴) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱4 روز سه شنبه مورخ 98/4/11 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 رأس ساعت 11 صبح در طبقه سوم واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 435،000،000 ریال (چهار صد و سی و پنج میلیون ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.  

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر