آگهی مناقصه عام 98/19 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات سخت افزاری را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس طرح قرارداد ، شرایط و مشخصات فنی موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/3/29 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴4۲۸۴) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز شنبه مورخ 98/4/15 رأس ساعت 9 در طبقه سوم واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 700.000.000 ریال (هفتصد میلیون ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن88640727 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر