آگهی فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه راهکار رومینگ هوشمند

شرکت ارتباطات سیار ایران جهت پیاده سازی رومینگ هوشمند مطابق نیازمندی های خود تمایل به همکاری با شرکتهای دارای سابقه در این زمینه می باشد .لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید نسبت به اخذ مشخصات فنی از طریق ارسال ایمیل با موضوع SMART ROMING RFI به آدرس ایمیل TAMIN@MCI.IR ضمن اعلام آمادگی نسبت به دریافت فایل مشخصات فنی  و ارسال پاسخ حداکثر تا تاریخ 98/04/10 اقدام نمایند .

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر