آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/7 س با موضوع خرید خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیرات آسانسورهای ساختمان

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیرات آسانسورهای ساختمان های خود را بشرح پیوست، به صورت مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های داخلی واجد شرایط که عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت و معدن می باشند بصورت صد درصد ریالی ، خريداري نمايد.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/04/15 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ  300.000ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/04/23 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ  98/04/24 راس ساعت 10 صبح در طبقه 11 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 442.260.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712325 - 81713810 - 81712514 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.  

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر