آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/24 س با موضوع خرید نصب، راه اندازی و نگهداری کانکسهای اضطراری

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خدمات نصب ، راه اندازی و نگهداری کانکس های اضطراری 250 دستگاه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از پیمانکاران داخلی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 16/04/98 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره  1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23/04/98 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات روز دوشنبه مورخ 98/04/24 راس ساعت 14 در طبقۀ یازدهم  اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 6.200.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712597 و 81712771  تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر