مناقصه عام تک مرحله‌ای تامین تجهیزات یدکی USSD و CBS با برند هوآوی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، تجهیزات یدکی USSD و CBS با برند هواوی را براساس شرایط مناقصه عام یک مرحله‌ای شماره 98/34، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/29 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009819044284 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک ‌شنبه مورخ 98/05/06 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/۰5/07 راس ساعت 14 در طبقه سوم واحد ۸ برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3،000،000،000 (سه میلیارد) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵92 تماس حاصل فرمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

راهبر