آگهی مناقصه شماره 98/35 س با موضوع اجرای خدمات پشتیبانی تجهیزات SMS-RBT-VMS-MCA

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد اجرای خدمات پشتیبانی تجهیزات SMS-RBT-VMS-MCA خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/04/31 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا 870120020000001864464409Ir - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 ،به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات ( طرح قرارداد، شرایط مناقصه، شرح خدمات و......) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا ساعت 15 روز       سه شنبه مورخ 98/05/08 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات نیز در تاریخ 98/05/09 راس ساعت 11 صبح در طبقه 11 سالن جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712505 - 81713699 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت¬های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام ورزند. 

راهبر