آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/27 س با موضوع خدمات چاپ و پاکت گذاری قبوض مشترکین

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد انجام خدمات چاپ و پاکت گذاری قبوض مشترکین خود را بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100% ریالی از طریق برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای به پیمانکاران داخلی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه موضوع این مناقصه می‌باشند، واگذار نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/04/24 با درد ست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 09/18644644 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009612910209، در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/04/30 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 98/04/31 ساعت 14 بعدازظهر در طبقه 11 برج همراه، واحد 4 تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.120.000.000ريال (یک میلیارد و یکصدو بیست میلیون ريال) می‌باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی ارائه گردد. مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن‌های 81712512 یا 81712515 تماس حاصل فرمایند.

راهبر