مناقصه شماره 98/36 س با موضوع 18288 سل باتری 12 ولت 200 آمپرساعت

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 18288 سل باتری 12 ولت 200 آمپرساعت همراه با حمل و تحویل در سه بخش را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/5/2  با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300.00 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862  بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/5/12 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/5/13 روز یکشنبه راس ساعت 10:30 در طبقۀ 11 اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  8.000.000.000 ریال ( جهت هر بخش ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .
 لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.  

راهبر